Skip to main content

Vedtægter

Vores vedtægter kan læses herunder
Vedtægterne er senest opdateret søndaf d. 14. april 2024

Vedtægter for

HØRUPHAV BROLAUG

§ 1 Navn, hjemsted og symbol

 1. Navn: Høruphav Brolaug, er en forening stiftet i 1962 med hjemsted i  Høruphav i Sønderborg Kommune.
 1. Brolaugets stander og logo er en vimpel delt vandret i to felter – øverst et hvidt felt med et blåt ”H” og nederst et blåt felt med en hvid 5-takket stjerne.

§ 2 Formål m.m.

Høruphav Brolaugs formål er:

  • som ejer af Høruphav havn at forestå driften af denne, herunder varetage medlemmernes interesser tilligemed at sikre adgangsretten til havnen samt bevare havnens historisk betingede tilknytning til lokalområdet,
  • at fremme sejl- og motorbådssporten, blandt medlemmerne, gennem et aktivt klubliv.

§ 3 Forhold til andre organisationer

Høruphav Brolaug er medlem af Dansk Sejlunion og tilsluttet Lillebælt Sydkreds.

§ 4 Medlemskab

 1. Begæring om indmeldelse sendes til brolaugets Begæringer om optagelse som A medlem forelægges til afgørelse i bestyrelsen.
 2. Medlemmerne opdeles i følgende kategorier:
  • Aktive medlemmer (A-medlemmer): Som aktivt medlem kan optages enhver person, der er fyldt 18 år, og som har fast bopæl i Sønderborg Kommune. Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr og kontingent. A-medlemmer, der er bådejere eller medejere af både, betaler tillige et indlån for at få tildelt fast bådplads. Et A-medlem kan kun have ét indlån. A-medlemskab kan overdrages til ægtefælle/samlever.
  • Passive medlemmer (P-medlemmer): Som passivt medlem kan optages enhver, der ønsker at støtte brolauget. P-medlemmer betaler et reduceret A-kontingent. P- medlemmer kan ikke få tildelt fast bådplads.
  • Æresmedlemmer: Udnævnes efter bestyrelsens indstilling ved beslutning på en ordinær generalforsamling. Indstillingen kan ikke gøres til genstand for drøftelse. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
 1. Rettigheder, forpligtelser og pligter:
  • Stemmeret på generalforsamlingen har alle A- Valgbare til bestyrelsen er kun A-medlemmer, ligesom kun A-medlemmer eller deres ægtefæller/samlevere har stemmeret i alle forhold vedrørende Høruphav havn
  • Medlemmer og deres ægtefæller/samlevere er berettigede til at benytte havnens materiel og faciliteter i henhold til fastsatte bestemmelser for benyttelse. A-medlemmer hæfter for havnens forpligtelser med deres indmeldelsesgebyr og indlån og kun hermed.
  • Ingen medlemmer har krav på overskud.
  • Medlemmer er forpligtet til at overholde brolaugets vedtægter, regler og bestemmelser.
  • Medlemmer er forpligtet til at holde brolauget underrettet om ændring af postadresse, mail adresse og telefonnummer samt om ændringer i bådstatus.

§ 5 Udmeldelse, flytning og eksklusion

 1. Udmeldelse skal ske skriftligt til brolaugets sekretariat. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse. Medlemskabet ophører ved udløbet af det kalenderår, hvori udmeldelsen er foretaget.
 2. Ved ophør af medlemskab tilbagebetales (modregnet evt. restance) for A-medlemmers vedkommende indlån og halvdelen af det på tilbagebetalingstidspunktet fastsatte indmeldelsesgebyr for nye medlemmer, når regnskabet for året, hvor medlemskabet ophører, er godkendt. Tilbagebetaling forudsætter, at Høruphav Brolaug har en egenkapital, der mindst svarer til summen af de tilbageværende medlemmers indmeldelsesgebyrer og indlån.
 3. Ved flytning fra Sønderborg Kommune ophører et A-medlemskab. Bestyrelsen kan dog dispensere fra dette krav.
 4. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent, havnepenge, halleje m.v. inden en fastsat tidsfrist, kan automatisk slettes af medlemslisten, såfremt restancen inkl. påløbne omkostninger ikke indbetales ved påkrav.
 5. Overtrædelse af brolaugets vedtægter, regler og bestemmelser kan ligeledes medføre sletning af medlemslisten, såfremt skriftlig henstilling ikke efterkommes.
 6. En meddelelse om sletning kan af medlemmet kræves forelagt den førstkommende generalforsamling til prøvelse. Kravet om prøvelse skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen inden 1 måned efter meddelelse om sletning og vil samtidig give denne opsættende virkning.
 1. Ved sletning ophører medlemskabet og samtlige rettigheder bortfalder.

§ 6 Kontingent, indmeldelsesgebyr, indlån og lejeafgifter m.m.

 1. Kontingent for de forskellige medlemskategorier fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales helårsvis.
 2. Indmeldelsesgebyr og indlån for A-medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indlånets størrelse fastsættes for hver enkelt bådpladskategori. Indmeldelsesgebyr betales ved optagelse som A-medlem, medens indlån betales ved tildeling af fast bådplads. Tilbagebetaling af indmeldelsesgebyr og indlån se § 5, stk. 2.
 3. Havnepenge (fastsat for hver enkelt bådplads) fastsættes af bestyrelsen og betales én gang årligt for såvel A-medlemmer med tildelt fast bådplads, som for sæsonlejere (se § 7, stk. 4) dækkende perioden april – november.
 4. Lejeafgifter for vinterstandpladser, herunder overvintring i havnen, fastsættes af bestyrelsen og betales én gang årligt dækkende perioden november – april, ligesom priser på diverse serviceydelser, afgifter for gæstesejlere og andres benyttelse af havnen og dennes faciliteter samt afgifter for leje af materiel fastsættes af bestyrelsen.

§ 7 Bådpladser

 1. Kun A-medlemmer, der har betalt indlån, kan tildeles fast bådplads. Ledige pladser tildeles efter medlemsanciennitet og bådstørrelse således:
  • Bådpladsen skal passe til bådstørrelsen efter normer, der fastsættes af bestyrelsen.
  • Bådpladser, der ikke kan tildeles efter forannævnte normer, kan tildeles for 1 år af gangen.
  • Bådpladsen skal passe til bådstørrelsen også ved ændring af bådens størrelse.
  • Bestyrelsen kan tildele A-medlemmer anden fast plads efter normer, der fastsættes af bestyrelsen.
  • A-medlemmers børn kan indtræde i forældres rettigheder m.m., når de har betalt eller betaler det til enhver tid gældende indmeldelsesgebyr.
 1. En tildelt bådplads kan ikke ved salg, fremleje eller på anden måde overdrages til en anden person.
 2. Uanset ejerforhold samt vedtægternes øvrige bestemmelser kan kun i særligt tilfælde andre end bådens primære bruger leje bådplads i Høruphav havn. Bestyrelsen kan godkende, at bådejere bytter bådpladser efter de i stk. 1 anførte normer, uden at de berørte bådpladser opslås ledige.
 3. Bådpladser, der ikke er tildelt/anvendes af A-medlemmer, kan for et tidsrum af 2 måneder eller derover (sæson) og efter regler fastsat af bestyrelsen, udlejes til andre personer. Disse personer betaler leje af bådpladser efter regler fastsat af bestyrelsen. Endvidere betales et beløb svarende til P-kontingent for retten til fri benyttelse af klubfaciliteterne.
 4. Vinterstandpladser udlejes efter regler fastsat af bestyrelsen.

§ 8 Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er Høruphav Brolaugs højeste myndighed i alle anliggender med de indskrænkninger, som nærværende vedtægter angiver. Enhver generalforsamling skal indvarsles skriftligt [ved e-mail eller meddelelse på brolaugets hjemmeside (www.hoeruphavbrolaug.dk)] med mindst 14 dages varsel til stemmeberettigede medlemmer (se § 4, stk. 3).
 2. Afstemning foretages ved håndsoprækning. Imidlertid kan ethvert medlem forlange skriftlig afstemning. Dog skal evt. eksklusionsspørgsmål og andre afstemninger vedrørende personspørgsmål altid ske skriftligt. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal blandt de fremmødte. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 3. Vedtægtsændringer sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, men skal vedtages på 2 lovligt indkaldte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være en ordinær generalforsamling.
 4. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i februar eller marts måned. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Den ordinære generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:
  • A) Valg af dirigent (må ikke være medlem af bestyrelsen)
  • B) Formanden aflægger beretning
  • C) Det reviderede regnskab for det forløbne år forelægges til godkendelse samt orientering om kommende budget
  • D) Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og indlån
  • E) Indkomne forslag
  • F) Valg til bestyrelse (se § 9, stk. 3 og 4) og 1 suppleant samt revisorer (se § 11, stk. 2)
  • G) Eventuelt.

5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet.

Bestyrelsen skal endvidere indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 1⁄4 af de stemmeberettigede medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftligt anmoder bestyrelsen derom. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter anmodningen.

§ 9 Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen er Høruphav Brolaugs daglige ledelse i enhver henseende og træffer alle nødvendige beslutninger for brolaugets daglige drift, herunder ansættelse/afskedigelse af personale, fastsættelse af bestemmelser for havnens, havneområdets og bygningers anvendelse m.m., i overensstemmelse med beføjelser og rammer fastsat i nærværende vedtægter tilligemed beslutninger vedtaget på generalforsamlinger. Ved fastsættelse af bestemmelser for havneområdet skal bestyrelsen påse, at der tilsikres offentligheden en almindelig adgang til området inklusiv broerne.
 2. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte udvalg eller udpege enkeltpersoner til at varetage særlige opgaver. Bestyrelsesmedlemmer kan tillige fungere som formænd for etablerede faste udvalg.
 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, generalforsamlingen vælger formanden samt 6 blandt Høruphav Brolaugs A-medlemmer. Af de 7 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur hvert 2. år 3 henholdsvis 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
 4. Valgbare og stemmeberettigede til bestyrelsen er alle A-medlemmer.
 5. Bestyrelsen konstituerer sig snarest efter generalforsamlingen. Bestyrelsen foranlediger, at der føres referat over generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
 6. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden, er til stede.
 7. Ved formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. Ved bestyrelsesmedlemmers eventuelle udtræden i valgperioden indtræder suppleanten.
 8. Bestyrelsen repræsenterer Høruphav Brolaug i alle forhold.
 9. Bestyrelsen kan træde tilbage, når den angiver grunden hertil, men den skal fungere som forretningsbestyrelse, indtil en ny bestyrelse er valgt.

§ 10 Tegningsbestemmelser

 1. Høruphav Brolaug tegnes af formanden og efter bestyrelsens bestemmelse også af

bestyrelsesmedlemmer/sekretariatsleder/havnemester/udvalgsformænd inden for

respektive ressort. Ved dispositioner over kr. 10.000 kræves underskrift af formand

og et bestyrelsesmedlem.

 1. Pantsætning af brolaugets faste ejendomme kan kun ske ved underskrift af den samlede generalforsamlingsvalgte bestyrelse, medens køb og salg af fast ejendom tillige kræver en generalforsamlingsbeslutning.
 2. Salg af havn kan kun finde sted efter vedtagelse af en til dette formål indkaldt særlig

generalforsamling, hvor mindst halvdelen af brolaugets A-medlemmer skal være til

stede.

§ 11 Regnskab

 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig for varetagelsen af den samlede økonomifunktion.
 2. 2 revisorer vælges af generalforsamlingen for ét år af gangen. Revisorerne skal hvert år i januar-februar revidere det samlede regnskab og påse, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning. Revisorerne har til enhver tid adkomst til at efterse regnskabsmaterialer og beholdninger.
 3. Regnskabet bekendtgøres en uge før generalforsamlingens afholdelse på brolaugets hjemmeside.
 4. Et af generalforsamlingen godkendt regnskab sendes til Sønderborg Kommunes

kommunalbestyrelse.

§ 12 Opløsning

 1. Høruphav Brolaugs opløsning kan kun finde sted med godkendelse af Sønderborg Kommunes kommunalbestyrelse. Beslutning om opløsning skal endvidere vedtages af en til dette formål indkaldt særlig generalforsamling. Mindst halvdelen af brolaugets A-medlemmer skal være til stede. For at vedtage forslaget om opløsning kræves, at 3⁄4 af de fremmødte A-medlemmer stemmer for forslaget.
 2. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal A-medlemmer, og forslaget ønskes opretholdt, indkaldes til en ny generalforsamling med mindst 8 dages varsel. Denne generalforsamling skal afholdes senest en måned efter den først afholdte. Beslutning om opløsning kan herefter træffes af A-medlemmerne på sidstnævnte generalforsamling med 3⁄4 stemmeflertal uden hensyn til antal fremmødte.
 3. Ved opløsning af Høruphav Brolaug vil likvidation være at forestå af en likvidator valgt af generalforsamlingen sammen med en likvidator udpeget af Sønderborg Kommune.
 4. Bortset fra tilbagebetaling af indlån og indmeldelsesgebyr kan ingen medlemmer få andel i Høruphav Brolaugs formue.
 5. Et eventuelt likvidationsoverskud anvendes på en måde, der i videst muligt omfang tjener de formål, der fremgår af § 2. Sønderborg Kommune fastlægger regler og forestår disponering af et eventuelt likvidationsoverskud.

§ 13 Godkendelser

 1. Ændring af §§ 2 (stk. 1), 4 (stk. 2), 8, 9 (stk. 3), 11 og 12 skal godkendes af Sønderborg Kommunes kommunalbestyrelse.

Vedtægterne er senest godkendt på den ordinære generalforsamling den 13. marts 2024 og på ekstraordinær generalforsamling den 14. april 2024.

Offentlige myndigheders godkendelser i overensstemmelse med vedtægternes § 13 er efterfølgende indhentet.

Høruphav den 14. april 2024.

Bestyrelsen

Erling Høi-Nielsen, Birgit Rasborg, Peter Petersen

Dan Vanner og Thomas Bauer

Download vedtægter (.Pdf)