GENERELT
Udlejning af bådpladser sker som

  • Faste pladser
  • Sæsonpladser og
  • Gæstepladser.

Udlejningssæsonen er fra 1. april til 15. november. Bådpladser kan ikke fremlejes, byttes eller overdrages. Havnemesteren fører løbende tilsyn med overholdelsen.

Overvintring i havnebassinet kan finde sted.

FASTE PLADSER

Generelt:
Faste pladser kan kun tildeles A-medlemmer (krav: Fast bopæl på Als inkl. Sønderborg by, være fyldt 18 år), der har betalt indlån. Indlånets størrelse ( A med-lemsnr.: 1-560/561- ): S-indlån: 20.000/30.000 kr., A-indlån: 10.000/20.000 kr., B-indlån: 6.250/12.500 kr. og C-indlån: 2.500/5.000 kr.) er bestemt ud fra bådpladsens dimensioner. Herudover betales sæsonleje. Sæsonleje samt indlåns kategori fremgår af den ved havnekontoret ophængte havneplan. Priser fastsættes af bestyrelsen, og betaling opkræves af sekretariatslederen.

Et medlem kan kun tildeles plads til 1 båd. Bådens type og dimensioner skal svare til pladsens (pladslængde mindst ca. 1 m længere end bådens længde og pladsbredden mindst ca. 20 cm målt mellem pælene eller 40 cm målt midt pæl bredere end bådens bredde), ligesom indlåns kategori skal svare til pladsens dimensioner.  Havnemesteren kan undtagelsesvis, når det skønnes hensigtsmæssigt, midlertidigt afvige fra dette krav. Brugsretten til en bådplads bevares, indtil den skriftligt opsiges.

Ledige pladser:
Fremgår af opslag i montre ved havnekontoret. Ansøgninger (skriftligt) skal være havnemesteren/havnekontoret i hænde senest den 20. i måneden. Søger flere samme plads, tildeles pladsen den, der har det laveste medlemsnummer. Havneplanen opdateres hver den 21. i måneden i perioden april – oktober.

Hvert år den 21. september er alle sæsonlejere opsagt. De opsagte pladser kan søges for næste sæson. Ansøgninger skal være havnemesteren/havnekontoret i hænde senest den 20. oktober.

Lejeledige pladser (reserverede pladser):
Er pladser, der er tildelt A-medlemmer, som ønsker at reservere, men ikke benytte pladsen. Der betales normal sæsonleje for en reserveret plads. Ønskede reservationer skal meddeles havnemesteren/havne-kontoret senest 31. marts med henblik på anden udlejning i den kommende sæson, ligesom forventet varighed af reservationen også bør oplyses.

Lejeledige pladser kan søges af A-medlemmer med et til pladsen svarende indlån. Tildeling af den lejeledige plads forudsætter afståelse af ansøgerens egen hidtidige plads. Tildeling sker efter kriterier, som anført under ledige pladser.

Opsigelse:
Opsigelse af lejemål skal for at have frigørende virkning for den kommende sæson ske skriftligt til havnemesteren/havnekontoret og være denne i hænde senest 31. marts.

SÆSONPLADSER

Generelt:
Sæsonpladser er ledige bådpladser, der ikke har kunnet udlejes til A-medlemmer. De udlejes for én sæson af gangen. Indtil videre er ca. 80 bådpladser (primært større pladser) disponible til dette formål. Enhver myndig person kan mod betaling af særlig sæsonleje samt klubgebyr (p.t. 175 kr.) leje en sæsonplads. Lejeafgiften, der fremgår af havneplanen, fastsættes af bestyrelsen, og opkræves af sekretariatslederen.

Hvert år pr. den 20. oktober fordeles sæsonpladserne for den kommende sæson.

Udlejning:
Ønske om leje af sæsonplads rettes skriftligt til havnemesteren. Lejere fra foregående sæson, der senest 15. september i samme sæson har meddelt ønske om fortsat leje, har prioritet. Dernæst tildeles tidligere lejere, der har betalt årligt klubgebyr, og endelig tildeles nye ansøgere i venteliste orden.

GÆSTEPLADSER

Generelt:
Gæstende både kan i sæsonen leje ikke benyttede pladser. Lejen, der er på døgnbasis, fremgår af opslag på broer og ved havnekontoret. Lejen er fastsat af bestyrelsen og opkræves af havnemesteren.

Rabatordninger:
Efter havnemesterens afgørelse under hensyntagen til den aktuelle havnekapacitet kan pladser udlejes på uge- og/eller månedsbasis. Lejen for én uge (7 døgn) er 6 x døgnlejen, der betales forud til havnemesteren. Lejen for en måned er det dobbelte af sæsonlejen for en fastplads (A-medlem) og fremgår af havneplanen. Betaling skal ske forud til havnemesteren.

OVERVINTRING I HAVNEBASSIN
Både tilhørende A-medlemmer og sæsonlejere kan overvintre i havnebassinet på egen eller en af havnemesteren anvist plads. Overvintringen sker på ejerens eget ansvar, idet der ikke er dagligt tilsyn på havnen i perioden medio november – marts (begge måneder inkl.). Ønske om overvintring i havnen skal meddeles havnemesteren senest 15. november. Alle både, der henligger i havnen efter 15. november, vil blive afkrævet vinterleje.

Betaling for overvintring, der opkræves af sekretariatslederen, er for begge medlems-kategorier 80 % af sæsonlejen for medlemmets egen plads. Evt. tilslutning til og forbrug af EL betales efter måler.

Bestyrelsen