Der indkaldelse til generalforsamling for Høruphav Havn og Brolaug,
Onsdag den 11. marts 2020 Kl. 19.00 på Knøsgaard.

Dagsorden:

A) Valg af dirigent.
B) Formanden aflægger beretning for 2019.
C) Forelæggelse af de reviderede regnskaber (havn og klub) for 2019
     til godkendelse, samt orientering om budget 2020.
D) Fastsættelse af kontingenter, indmeldelsesgebyr og indlån.
E) Indkomne forslag.
F) Valg til bestyrelse : formand Erling Høi-Nielsen og Lauge Melchior begge
    tager mod genvalg, samt valg af 1  suppleant og 2 revisorer.
G) Eventuelt.

Med venlig hilsen
Erling Høi-Nielsen

Den 11. februar 2020
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænder senest 8 dage før generalforsamlingen.
Der vil blive serveret kaffe, en ostemad og lidt vin/øl/vand.