Debatmøde i Høruphav Brolaug Torsdag den 29. november 2018 på Knøsgård

Der deltog ca. 70 medlemmer inkl. mange ægtefælder.

Jacob Haunstrup navigerede os sikkert gennem mødet, efter mødet var der ølsmagning med Eddie fra Midtfyns bryghus.

Erling byder velkommen. Dejligt at se så mange.

Orientering fra bestyrelsen:

Aktiviteter der ikke blev udført i 2018

Slæbested.
Renovering af belysning og el på broer.
Børne tømmerflåde ved Grillhuset.
Ide opsamling på hjemmesiden.
El-udtag på P-pladsen ved bro 9.
Flere el-udtag på bro 8.
Ishus.

Der er ikke nogen god løsning til renovering af slæbested, men bestyrelsen arbejder på det. Problemet er, at det er meget dyrt i forhold til hvor lidt slæbestedet benyttes.

Ishuset arbejder vi videre med.

De øvrige punkter udføres snarest.

Havnemester og assistenter 2019:

Havnemester :           Jørgen Johannsen
Havnemester ass.:     Hans Jørgen Thomsen
Havnemester ass.:     Bent Ellegaard

Vi er så heldige, at vi fortsætter med samme bemanding næste år.

Persondataforordningen – GDPR

Følgende sendes ud på mail til alle medlemmer, maillisten gemmes til eventuel kontrol. Medlemmerne skal ikke gøre noget, bortset fra hvis man ikke ønsker at Brolauget skal have de nævnte data, der omvendt er nødvendige for at man kan være medlem.

Persondataforordningen.
Vores forpligtelse overfor dig og dit samtykke til os

1. Målet er at opretholde din tillid og tiltro til at Høruphav Brolaug, 6470 Sydals behandler dine personlige oplysninger med omhu og iht. Persondataforordningen.

a. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvilke personlige oplysninger Høruphav Brolaug har om dig, og hvordan de anvendes.

2. Høruphav Brolaug opbevarer følgende, af dig oplyste personlige data i den periode hvor dit medlemskab er aktivt:

A.    Fulde navn.
B.    Privat adresse
C    Telefonnumre
D.    E-mail
E.    Data på båd

3. Oplysningerne anvendes af bestyrelsen og medlemmerne imellem, til orientering, håndtering af medlemskontingent, indkaldelser til generalforsamling, møder, arrangementer, dansk sejleunion, ansvarsforsikring og medlemsarbejde i Høruphav Brolaug. Der udleveres ikke medlemsoplysninger til 3. part af noget art uden forudgående accept fra medlemmerne.

4. Ved ophør af medlemskab af Høruphav Brolaug, slettes dine personlige data.

5. Hvis Høruphav Brolaug foretager større ændringer, informeres du herom og hvis det er nødvendigt, vil vi også bede om din accept af ændringerne

6. Ønsker du at vide yderligere om hvilke data vi har opbevaret, eller få rettet eller slettet data, kan dette gøres ved at kontakte Høruphav Brolaug`s formandvia e-mail
( p.t Erling Høi-Nielsen,ehn@erlinghoi-nielsen.dk  ) telefon 20402026.

Såfremt vi ikke høre fra dig opfatter Høruphav Brolaug, at du samtykker at Høruphav Brolaug har dine data. Du gøres ligeledes opmærksom på at du til enhver tid kan tilbagekalde dette samtykke.

Fiskehuse

Byggeriet af fiskehusene har forløbet planmæssigt, de er endda blevet færdige før planlagt. Budgettet er overholdt så lejen bliver som forventet. Husene lejes ud pr. 1/1 2019 til dem, der står på ventelisten. Bestyrelsen har udarbejdet nedenstående lejekontrakt.

LEJEKONTRAKT for fiskerhus 

§ 1. Parterne og det lejede

Lejemålet:

Fiskerhus nr.: _____
Udlejeren: Navn: Høruphav Brolaug,
Adresse: Høruphav havn, 6470 Sydals
Medlems nr.:  ______ Mail adr.:________________________________
Telefonnr.:______________
Lejeren: Navn:
Adresse:

Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør ca. 4 m2.

§ 1. Benyttelse:

Benyttelse: Lejemålet må kun anvendes til opbevaring af udstyr som benyttes til fiskeri.

§ 2. Lejeforholdets begyndelse og ophør

Begyndelse: Lejeforholdet begynder den          og fortsætter, indtil det opsiges.

Opsigelse: Opsigelsen skal være skriftlig fra begge parters side med 3 måneders varsel til den første i en måned, tilbagebetaling af årslejen udregnes efter hver mange måneder der er gået siden indbetalingen fra den 01. januar.                                          

§ 3. Betaling af leje 

Leje: Den årlige leje er kr. 1.500,00 med opstart den 01. januar, såfremt lejemålet lejes på et andet tidspunkt beregnings lejet ud fra hvor mange måneder det er tilbage af året.
Der betales kr. 2.000,00 i depositum ved lejemålets opstart. Depositummet afskrives over 10 år.
Den årlige leje betales forud i januar måned og pristalsreguleres på foreningens generalforsamling hver år i marts

§ 4. Vedligeholdelse 

Udlejer har den udvendige vedligeholdelse og lejer har den indvendige vedligeholdelse.

§ 5. Pligter og regler for leje af fiskerhus

Lejer har pligt til at efterleve reglerne for leje af fiskerhus, udlejer kan til en hver tid uden varsel straks opsige lejemålet, såfremt disse ikke overholdes.
Udlejeren har ret til uden varsel, at kontrollere fiskerhusets indhold

Lejer skal være/have: 

Skal være A medlem med bådplads og en ”fiskerbåd”.
Aktiv fritidsfisker med gyldigt – Fritidsfiskerkort – bruger garn og ruser til fiskeri.
Er pligtig til at tegne en ansvarsforsikring, der dækker ansvar, der kan henføres til lejer.
Opbevaring af materiale / udstyr i huset sker for lejers regning og risiko.
Der må ikke opbevares private materiale / udstyr uden for huset.
Lejer skal sikre at P. pladsen foran fiskerhuset er til rådighed for parkering.
Lejeren har ikke ret til at lave nogen form for aktivitet uden for fiskerhuset.
Der må ikke tilsluttes emner til 220v i fiskerhuset udover den belysning som forefindes – stik ude på huset kan bruges til alm. brug.
Der må ikke opbevares nogen form for brændbar væske i fiskerhuset.
Der må ikke slagtes fisk og tørres garn ved fiskerhuset.

Projekter, der skal præsenteres på generalforsamlingen

Serviceeftersyn af vedtægter.
Godkendelse af V. bro og uddybning.
Godkendelse af udvidelse af P. plads ved bro 9.
Godkendelse af renovering af klubhuset.
Orientering om voksen sejlerskole.
Orientering om natur legeplads vest for havnen, såfremt vi får en tilladelse
Orientering om ny miljøplads
Gennemførsel 2019 -2020- 2021, såfremt generalforsamlingen godkender projekterne

 

Sociale arrangementer i 2019:

Nytårskur i klubhuset. 13. januar – invitation følger
Introduktionsaften for nye medlemmer – marts
Foredrag V/ Thorbjørn Petersen Maskinmester hos Mærsk 6. marts
Generalforsamling  den 14. marts på knøsgård
Standerhejsning og 1. søsætning 6. april
Fællestur 17-18-19 maj – program følger
Sankthans – såfremt der er nogen, som vil arrangere det
Præcisions sejlads august
Standerstrygning og 2. optagning 19.oktober
Informationsmøde 21. november

 

Statistik fra betalingsautomaten:

Antal gæstesejlere 2017 – 2018 fordelt efter nationalitet

Nationalitet         2017 Antal      2018 Antal

Tyskland                     ​​5212         5899
Danmark​​                      458            727
Holland                        ​​140             113
Norge​​                            38               24
Sverige​​                         17                20
Storbritannien​​              15                17
Schweitz​​                       11                23
Østrig​​                            12                19
Finland​​                           5                   1
Frankrig​​                          3                  5
USA​​​                                2                  3
Polen​​​                              1                  3
Belgien ​​                          1                  2
Andet​                            ​ 24              20

Total​​                              5935          6876      tilgang: 941

Al betaling foregår nu med kreditkort

Gæstesejlernes bådstørrelse:

6461 betalte for Wi-Fi
6238 betalte for el kr. 18,- pr døgn = kr. 112.284,00
Driftsresultatet for 2018 før skat og afskrivninger: godt og vel 1 mill. kroner

Debat:

Ros til bestyrelsen for en sund økonomi
Badebroen og især badeplatformen, gav en del uro i sommer hvor rigtig mange benyttede sig af faciliteterne, ikke mindst pga. det fantastiske sommervejr. Bestyrelsen har udarbejdet ordensregler bl.a. med tidspunkt for hvornår der skal være ro på havnen. Disse regler skal alle medlemmer være med til at håndhæve ikke mindst af hensyn til vores gæstesejlere. Forhåbentlig kan vi bevare muligheden for, at der er fri adgang for alle til at bade fra broen.
Forslag om et mobilt ishus på havnen
Spørgsmål om hvorvidt alle fiskehuse er lejet ud, det er de. Lejerne i de nuværende fiskehuse bliver opsagt med mulighed for at leje på de nye vilkår.
Forslag om sauna til vinterbadere, problemet er rengøring og vedligeholdelse, bestyrelsen har ingen aktuelle planer.
Spørgsmål om elregningen er blevet mindre efter at vi har fået solfangere, bestyrelsen vender tilbage med et svar.
Er der hyret en arkitekt til renoveringen af klubhuset, nej Aksel Hansen hjælper med planlægningen.
Sejlerskolen har købt en velholdt H-båd fra 1982.

Erling spørger hvad medlemmerne tænker om de projekter der er i støbeskeen?

Godt med en god legeplads, det sejler man efter med børnebørnene.
Vi har allerede en rigtig fin havn med gode faciliteter, ingen andre steder tænder havnemesteren grillen op.

Erling takker for god ro og orden.

Referat Birgit Wolf Rasborg